Izberite vaš jezik

Od YU3DSW do S51DSW

Točnih podatkov o prvih radioamaterjih na našem področju žal ni, znano pa je, da so posamezniki že pred drugo svetovno vojno poizkušali sestavljati enostavne radijske sprejemnike.  V obdobju okupacije se je ta dejavnost seveda končala, so pa s tem delom skrivaj nadaljevali posamezniki, ki so sestavili enostavne sprejemnike in z njimi poslušali zavezniške radijske postaje, kar pa je bilo takrat strogo prepovedano. Med njimi so bili tudi posamezniki, ki so kasneje postali člani radiokluba. Takoj po vojni pa se je pojavilo vse več uspešnih konstruktorjev, ki so iz nemškega vojaškega materiala sestavljali tudi že zahtevnejše radijske sprejemnike.

Na osnovnih šolah v Mozirju, Gornjem Gradu, Lučah in Novi Štifti so že v petdesetih letih minulega stoletja poučevali učitelji, ki so se ukvarjali z radijsko tehniko ali radioamaterstvom, svoje znanje pa so uspešno prenašali na mladino.

Leta 1960 je bila v okviru organizacije Ljudska tehnika Mozirje ustanovljena sekcija Radioklub »Anton Zupan«, ki jo je vodil Franc Kaiser. Člani kluba so se ukvarjali večinoma s konstruktorstvom. Za delo takratna sekcija Ljudske tehnike ni imela svojih prostorov in verjetno je zato dejavnost v sekciji LT Radioklub »Anton Zupan« kmalu tudi zamrla. Morda pa letnica 1960 vseeno lahko velja za začetek  organizirane dejavnosti radioamaterjev v naši dolini.

Prelomno pa je bilo leto 1968, ko je skupina radioamaterjev – operaterjev ob finančni in organizacijski pomoči Oddelka za ljudsko obrambo Občine Mozirje ustanovila sedanji Radioklub »Mozirje« s klicnim znakom YU3DSW.  Med pobudniki za ustanovitev radiokluba je bil med najbolj vztrajnimi Jefto Orlović. Ustanovni občni zbor Radiokluba »Mozirje« YU3DSW je bil v nedeljo, 1. 9. 1968, v prostorih male sejne sobe Skupščine Občine Mozirje. Prisotnih je bilo 20 članov.

V 1. upravni odbor RK »Mozirje« YU3DSW je bilo izvoljenih 9 članov, in sicer kot predsednik Janez Žagar, tajnik Milan Kopitar, blagajničarka Julka Završnik, gospodar Milan Praznik, vodja primopredajne sekcije RK Jefto Orlović ter člani Alojz Pustoslemšek, Jože Grudnik, Ivan Krivec in Milan Kojc. V nadzorni odbor pa so bili izvoljeni kot predsednik Srečko Lamut ter člana Jože Punčoh in Rajko Vajd.

Ljudska tehnika Mozirje je še pred ustanovitvijo radiokluba pri Republiški radioamaterski zvezi naročila primopredajnik  in bencinski generator v vrednosti 930 000 din, za katerega je 2/3 finančnih sredstev zagotovilo društvo Ljudska tehnika Mozirje, 1/3 pa odsek za NO SO Mozirje.

Člani Radiokluba »Mozirje« YU3DSW so svoje prostore dobili v nekdanjih garažah Postaje milice na mozirskem trgu, ki so jih v naslednjih letih uredili za delovanje kluba. V prostorih so bile urejene učilnica, soba za konstruktorstvo ter primopredajna soba (PPS). V prvih letih je bila v klubu aktivna predvsem kratkovalovna (KV) sekcija, ki je za delo uporabljala primopredajnik japonske izdelave Trio TS-510 ter doma izdelano anteno W3DZZ. V letih 1969 in 1970 je bilo v klub včlanjenih 25 članov, od tega jih je le 6 imelo opravljen izpit za radioamaterja operaterja (1 operater II. klase ter 5 operaterjev III. klase). V teh letih so iz kluba vzpostavili preko 1000 zvez predvsem v telegrafiji (CW), saj postaji TS-510 ni bil priložen mikrofon. Tega je kasneje posodil član radiokluba, tako da smo mozirski radioamaterji lahko veze po svetu vzpostavljali tudi v foniji – govorno (SSB). Do konca leta 1970 smo v klub prejeli preko 200 potrditvenih QSL kartic.

Po letu 1972 se je v klubu pričela tudi aktivnost na UKV področju. Klub je počasi širil svojo dejavnost, število članov pa je počasi, ampak vztrajno raslo. Klubu so se pridružili takrat še neorganizirani CB amaterji, predvsem z željo širiti svoje znanje. Ustanovljeni sta bili sekciji v Gornjem Gradu, S59DGS, ter na mozirski osnovni šoli, S59DMS, v Mozirju pa je delovala tudi konstruktorska sekcija. Po letu 1990 in katastrofalnih poplavah je Občina Luče s strani avstrijskih radioamaterjev dobila radijsko postajo. Zaradi znanja  rokovanja s tovrstno opremo je v upravljanje to postajo dobil Radioklub Mozirje, ki je na področju Luč ustanovil svojo novo sekcijo, S59DLU. V klubu so člani vsa leta organizirali tečaje in do leta 1990 usposobili preko 100 operaterjev različnih kategorij. Več let je klub organiziral tudi krožke za šolsko mladino in prav iz teh vrst so zrasli številni aktivni člani radiokluba ter tudi različni strokovnjaki, ki jim je delo v klubu dalo prva znanja za poklicno usmeritev, predvsem s področja elektrotehnike in elektronike.

Člani Radiokluba »Mozirje«  so se redno, predvsem kot posamezniki, udeleževali raznih radioamaterskih tekmovanj na UKV in KV frekvenčnih področjih. Dosegli so nekaj lepih rezultatov.

Radioklub »Mozirje« YU3DSW je po prvih uspešnih letih delovanja razvil tudi sodelovanje z ostalimi organizacijami v dolini, predvsem je bilo plodno sodelovanje s taborniki. Ves čas delovanja so operaterji radiokluba izobraževali pripadnike enot za zveze, tako za teritorialno obrambo kakor tudi radiotelegrafiste centra zvez in za vse ostale obrambne strukture.

Več let smo sodelovali tudi pri izvedbi Pentatlona. Organizatorjem smo pomagali pri radijskih zvezah med tekmovanjem. Sodelovali smo tudi pri Štafeti mladosti in spominskemu pohodu XIV. divizije. Omenimo lahko, da smo s posebnim klicnim znakom YT3ZP obeleževali Zbor pionirjev Jugoslavije, ki je bil v Mozirju, 15. in 16. junija 1979. 

Sodelovali smo pri več šolskih šahovskih turnirjih. Večkrat smo pomagali planinskim društvom po dolini, omeniti pa je potrebno tudi, da je radioklub svojo opremo posodil za gorsko odpravo v Ande.

Sked ali dogovorjena zveza je v našem radioklubu prisotna že od leta 1983, ko naj bi na pobudo članov uvedli tedensko dogovorjeno zvezo, na kateri so si člani izmenjali novice ter preizkusili opremo. Po začetni veliki aktivnosti na skedih je aktivnost nekoliko upadla. Sredi leta 1987 pa so na željo članov sked ponovno obudili. Od takrat sked Radiokluba »Mozirje« S51DSW poteka neprekinjeno, na UKV frekvenčnem področju se odvija enkrat tedensko, na dogovorjeni frekvenci, ob določeni uri. Vsled  motenj in drugih dejavnikov sta se termin in frekvenca skeda večkrat zamenjala.

Ob svojih jubilejih je radioklub prirejal dneve odprtih vrat ter druge aktivnosti povezane z našo dejavnostjo. Vzpostavljali smo zveze z radioamaterji po svetu in jim za opravljene zveze podeljevali posebne diplome. Nazadnje smo se podobnega projekta lotili ob naši 45. obletnici, leta 2013, ko smo meseca maja imeli aktivni klicni znak S545DSW, s katerim smo vzpostavili nekaj tisoč zvez. Vsem operaterjem smo poslali priložnostno QSL kartico, tistim, ki pa so izpolnjevali pogoje in nam poslali zahtevane podatke, pa smo podeliti tudi priložnostno diplomo. S takimi aktivnostmi mozirski radioamaterji prosljavljamo svoje jubileje, glas o naši lepi dolini pa preko radijskih valov pošiljamo v širni svet.

Velikega občudovanja vredno pa je bilo sodelovanje s šolami na našem področju ter širše v regiji. Radioklub je skupaj s šolami v naši dolini sodeloval v zanimivih akcijah, kot je recimo »Pomlad na radijskih valovih«, pri katerih se je mladina različnih šol preko radijskih valov pomerila v spoznavanju zgodovine domačega kraja in drugih zanimivostih. Na Osnovni šoli Mozirje je bila tudi zelo velika aktivnost na ARG sekciji (Lov na lisico). Skupaj z Osnovno šolo Mozirje smo izvedli tudi regijsko tekmovanje ARG v Mozirju. Velike zasluge za tako dobro sodelovanje med radioklubom in osnovno šolo gre pripisati Ludviku Esu, ki je kot zelo zagrižen radioamater, po poklicu pa učitelj tehničnega pouka, imel zelo dobre pogoje za delo z mladimi pri njihovem uvajanju v svet radioamaterstva ter drugih tehničnih ved.

Radioklub Mozirje je nekajkrat priskočil na pomoč tudi lokalni radijski postaji Titovo Velenje, posebej še ob različnih praznovanjih v takratni Občini Mozirje.

Veliko priznanje za delovanje radiokluba je bila tudi organizacija srečanja radioamaterskih oldtimerjev na Venišah, 20. 9. 1999.  Srečanja, ki je namenjeno podelitvi značk “Old timer“ vsem radioamaterjem, katerih stalež v radioamaterski dejavnosti je daljši od 25 let, se udeležujejo radioamaterji iz vse Slovenije.

Radioklub »Mozirje« je skozi vseh svojih 50 let delovanja zelo aktiven. Soočali smo se z nemalo težavami, predvsem finančnimi in prostorskimi, vendar je kljub vsemu Radioklub »Mozirje«  YU3DSW, kasneje S51DSW, pustil velik pečat pri posameznikih in društvih po Zgornjesavinjski dolini in širše.

  • Ogledov: 906